Ứng dụng ChatGPT trong xây dựng và biên tập nội dung bài báo

50.000

Giới thiệu ChatGPT

Giới thiệu về Prompt

Thực hành Prompt trong lĩnh vực báo chí

Một số lưu ý

 

Ứng dụng ChatGPT trong xây dựng và biên tập nội dung bài báo

50.000