Slide Vai trò của quyền sở hữu trí tuệ trong kinh doanh

50.000

1.Tài sản trí tuệ là gì?
2.Vai trò của TSTT trong tổ chức
3. Quyền sở hữu trí tuệ là gì?
4. Pháp luật bảo hộ tài sản trí tuệ như thế nào
5. Các hình thức xâm phạm quyền shtt phổ biến hiệnnay
Slide Vai trò của quyền sở hữu trí tuệ trong kinh doanh

50.000