Slide PPT “Ứng dụng ChatGPT trong nghiên cứu khoa học và một số lưu ý về quyền sở hữu trí tuệ”

50.000

ChatGPT có thể được sử dụng để tạo ra các mô hình dự đoán và phân tích dữ liệu, trong đó dữ liệu có thể bao gồm các bài báo khoa học, tài liệu, hoặc các tài liệu liên quan đến khoa học. Các ứng dụng cụ thể của ChatGPT trong nghiên cứu khoa học bao gồm tìm kiếm thông tin, phân tích dữ liệu và tạo ra các dự đoán.

Tuy nhiên, khi sử dụng ChatGPT trong nghiên cứu khoa học, các nhà nghiên cứu cần phải lưu ý đến quyền sở hữu trí tuệ.

Sản phẩm gồm:

  • File slide định dạng PDF
  • FIle được gửi qua email đăng ký
Slide PPT “Ứng dụng ChatGPT trong nghiên cứu khoa học và một số lưu ý về quyền sở hữu trí tuệ”

50.000